Απορριπτική Απόφαση

B’ Βαθμός και Αρχή Προσφυγών

Αν η αίτησή σας απορριφθεί, ή σας χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας και θεωρείτε ότι δικαιούστε καθεστώς πρόσφυγα, έχετε δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή ενώπιον της Αρχής Προσφυγών (β’ βαθμός). Θα πρέπει να καταθέσετε την προσφυγή στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου που εξέδωσε την απορριπτική απόφαση μέσα στην προθεσμία που αναφέρει η απόφαση που παραλάβατε.

Σε περίπτωση που διαμένετε σε Δομή μακριά από το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου (ή Αυτοτελές Κλιμάκιο) που εξέδωσε την απόφαση μπορείτε να καταθέσετε προσφυγή στο πιο κοντινό Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή αποστέλλεται αυθημερόν με ηλεκτρονικό τρόπο στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου που εξέδωσε την απόφαση. Η κατάθεση της προσφυγής γίνεται με την αυτοπρόσωπη προσέλευσή σας στο αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας Ασύλου και την προσκόμιση εγγράφου (προσφυγή) που θα υπογράφεται από εσάς ή τον δικηγόρο σας. Αν είστε κρατούμενος θα πρέπει να καταθέσετε την προσφυγή σας στον Προϊστάμενο του χώρου κράτησης ή του κέντρου, ο οποίος και αποστέλλει την προσφυγή με φαξ ή άλλο ηλεκτρονικό τρόπο  στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου το οποίο εξέδωσε την απόφαση.

Με την κατάθεση προσφυγής θα σας χορηγηθεί εκ νέου Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία.

Η Υπηρεσία Ασύλου διαθέτει μητρώο δικηγόρων οι οποίοι μπορούν να σας υποστηρίξουν δωρεάν κατά την άσκηση και εξέταση της προσφυγής σας σε β’ βαθμό. Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για νομική συνδρομή ηλεκτρονικά.

Η προσφυγή σας θα εξεταστεί από Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών συνήθως εξετάζει τις προσφυγές με βάση τα στοιχεία του φακέλου και δε σας καλεί σε συνέντευξη. Θα ενημερωθείτε όμως για την ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής σας, καθώς και για το πότε μπορείτε να καταθέσετε, εάν θέλετε, επιπλέον στοιχεία για να τα λάβει υπόψη της η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών.

Κατά την ημερομηνία συζήτησης της προσφυγής σας υποχρεούστε να βρίσκεστε αυτοπροσώπως στην έδρα της Αρχής Προσφυγών. Σε περίπτωση μη εμφάνισης η προσφυγή σας θα απορριφθεί

Σε περίπτωση που διαμένετε σε Δομή Υποδοχής ή Φιλοξενίας και δεν μπορείτε να παραστείτε ούτε εσείς ούτε ο πληρεξούσιος δικηγόρος σας θα πρέπει να ζητήσετε να αποσταλεί στην Αρχή Προσφυγών έως την προηγούμενη ημέρα της συζήτησης, βεβαίωση του Προϊσταμένου της Δομής Υποδοχής ή Φιλοξενίας στην οποία θα αναφέρεται ότι κατά την ημέρα της συζήτησης της προσφυγής σας διαμένατε σε αυτήν.

Εφόσον σας έχει επιβληθεί περιορισμός στην ελευθερία κυκλοφορίας ή υποχρέωση διαμονής σε συγκεκριμένο τόπο που βρίσκεται εκτός της περιφέρειας Αττικής, μπορείτε είτε να εκπροσωπηθείτε  από τον πληρεξούσιο δικηγόρο σας είτε να αποσταλεί στην Αρχή Προσφυγών έως την προηγούμενη ημέρα της συζήτησης της υπόθεσης, βεβαίωση του οικείου αστυνομικού τμήματος ή του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών της περιοχής όπου διαμένετε ότι παρουσιαστήκατε ενώπιον τους.

Σε περίπτωση μη εμφάνισης του δικηγόρου σας και μη προσκόμισης στην Αρχή Προσφυγών των παραπάνω βεβαιώσεων η προσφυγή σας θα απορριφθεί.

Μπορείτε, ενόσω εκκρεμεί η εξέταση της προσφυγής σας να παραιτηθείτε από αυτήν. Πρέπει να προσέλθετε ο ίδιος στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου που την καταθέσατε ή στο πλησιέστερο Περιφερειακό Γραφείο στον τόπο κατοικίας σας και να παραιτηθείτε γραπτώς. Εάν παραιτηθείτε, η προσφυγή σας δε θα εξεταστεί και θα πρέπει να εγκαταλείψετε τη χώρα, εφόσον δεν είστε κάτοχος κάποιου άλλου τίτλου διαμονής.

Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών μπορεί να θεωρήσει ότι δε σας ενδιαφέρει η συνέχιση της εξέτασης της προσφυγής σας (σιωπηρή ανάκληση) και δε θα την εξετάσει:

  1. αν αρνηθείτε να δώσετε πληροφορίες με μεγάλη σημασία για την αίτησή σας,
  2. αν διαφύγετε από τον χώρο κράτησης,
  3. δεν τηρήσετε τις υποχρεώσεις που σας έχουν επιβληθεί από την Αστυνομία αντί της κράτησης,
  4. αν φύγετε από τον τόπο διαμονής που σας έχουν ορίσει οι Αρχές χωρίς να ενημερώσετε,
  5. αν φύγετε από τη χώρα χωρίς να ζητήσετε άδεια από την Υπηρεσία Ασύλου,
  6. αν δεν ενημερώσετε αμέσως την Υπηρεσία Ασύλου για αλλαγή της διεύθυνσής σας και των στοιχείων επικοινωνίας σας,
  7. αν δεν επικοινωνήσετε με την Αρχή Προσφυγών εφόσον σας ζητηθεί,
  8. αν δεν προσκομίσετε έγγραφα τα οποία αποδεδειγμένα έχετε ή οφείλετε να έχετε στην κατοχή σας και μπορείτε να τα προσκομίσετε,
  9. αν δεν πάτε να ανανεώσετε το δελτίο σας το αργότερο κατά την επόμενη εργάσιμη μέρα μετά τη λήξη του.

Σε περίπτωση που η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών αποφασίσει να σας καλέσει σε συνέντευξη θα ενημερωθείτε το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνέντευξης. Έχετε το δικαίωμα να πάτε στην Επιτροπή Προσφυγών με δικηγόρο ή άλλο σύμβουλο.

Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών θα αποφασίσει να σας χορηγήσει καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας ή θα απορρίψει την προσφυγή σας.

Η απόφαση προσφυγής μπορεί να εκδοθεί σε διάστημα από δεκαπέντε (15) ημέρες έως τρεις (3) μήνες, ανάλογα με την περίπτωση.

Αν η προσφυγή σας απορριφθεί ή σας χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας, ενώ θεωρείτε ότι δικαιούστε καθεστώς πρόσφυγα, μπορείτε να ασκήσετε αίτηση ακύρωσης στο αρμόδιο κατά τόπον Διοικητικό Πρωτοδικείο εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της επίδοσης της απόφασης. Η αίτηση ακύρωσης δεν έχει αυτόματο ανασταλτικό χαρακτήρα, δηλαδή είναι δυνατή η απομάκρυνσή σας από τη χώρα, στην περίπτωση που η προσφυγή σας έχει απορριφθεί.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής σας, θα κρατηθείτε σε Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνσή σας ή να γίνει τελεσίδικα δεκτή η αίτησή σας. Θα παραμείνετε κρατούμενος στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης ακόμα και αν έχετε καταθέσει μεταγενέστερη αίτηση, ή/και αίτηση ακύρωσης ή/και αίτηση αναστολής. Αν η προσφυγή σας απορριφθεί, η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών εκδίδει απόφαση για την επιστροφή στη χώρα σας.

Για πιο εξειδικευμένες πληροφορίες για τη διαδικασία ασύλου στο β’ βαθμό επισκεφτείτε την Αρχή Προσφυγών.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber