Διακοπή της διαδικασίας – παραίτηση και σιωπηρή ανάκληση

Μπορείτε όποτε επιθυμείτε να παραιτηθείτε από την αίτησή σας. Πρέπει να προσέλθετε ο ίδιος στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου που την καταθέσατε και να παραιτηθείτε γραπτώς. Εάν παραιτηθείτε η αίτησή σας δεν θα εξεταστεί και θα πρέπει να εγκαταλείψετε τη χώρα εφόσον δεν είστε κάτοχος κάποιου άλλου τίτλου διαμονής.

Η Υπηρεσία Ασύλου μπορεί να θεωρήσει ότι δεν σας ενδιαφέρει η συνέχιση της εξέτασης της αίτησής σας (σιωπηρή ανάκληση) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) αν αρνηθείτε να δώσετε πληροφορίες με μεγάλη σημασία για την αίτησή σας που σας ζητήθηκαν από τις Αρχές,

β) αν δεν παραστείτε στην προσωπική σας συνέντευξη που σας είχε οριστεί από την Υπηρεσία,

γ) αν διαφύγετε από το χώρο κράτησης,

δ) αν δεν τηρήσετε τις υποχρεώσεις που σας έχουν επιβληθεί από την Αστυνομία αντί της κράτησης,

ε) αν φύγετε από τον τόπο διαμονής που σας έχουν καθορίσει οι αρχές χωρίς να τις ενημερώσετε,

στ) αν φύγετε από τη χώρα χωρίς να ζητήσετε άδεια από την Υπηρεσία Ασύλου,

ζ) αν δεν ενημερώσετε αμέσως την Υπηρεσία Ασύλου για αλλαγή της διεύθυνσής σας και των στοιχείων επικοινωνίας σας.

η) αν δεν επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Ασύλου εφόσον σας ζητηθεί,

θ) εάν δεν προσκομίσετε έγγραφα τα οποία αποδεδειγμένα έχετε ή οφείλετε να έχετε στην κατοχή σας και μπορείτε να τα προσκομίσετε,

ι) αν δεν προσέλθετε για να ανανεώσετε το δελτίο σας το αργότερο κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη του.

ια) αν δεν  συνεργάζεσθε με τις αρχές κατά παράβαση του καθήκοντος συνεργασίας

ιβ) αν δεν συμμορφωθείτε με απόφαση μεταφοράς προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποδοχής  και ταυτοποίησης, εμποδίζοντας  εξαιτίας της άρνησης αυτής την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των διαδικασιών εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας.

Στην περίπτωση που οι Αρχές Απόφασης θεωρήσουν ότι έχετε σιωπηρά ανακαλέσει την αίτηση σας, θα εξετάσουν την αίτηση σας με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και εφόσον θεωρήσουν ότι είναι αβάσιμη θα την απορρίψουν. Αν η Υπηρεσία απορρίψει την αίτησή σας, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή στην Αρχή Προσφυγών.

 Αν η Υπηρεσία θεωρήσει ότι δεν έχει αρκετά διαθέσιμα στοιχεία να εξετάσει την αίτηση σας θα λάβει απόφαση διακοπής της αίτησης σας. Αν ληφθεί απόφαση διακοπής της αίτησης σας εφαρμόζεται διαδικασία επιστροφής στη χώρα σας. Έχετε δικαίωμα μόνο μια φορά και εντός προθεσμίας εννέα (9)μηνών από την έκδοση της απόφασης διακοπής, να ζητήσετε τη συνέχιση της διαδικασίας εξέτασης της υπόθεσής σας ή να υποβάλλετε νέα αίτηση.

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber