Μετά την Αίτηση

Ο χειριστής λαμβάνει απόφαση επί της αίτησης συνεκτιμώντας τις δηλώσεις σας κατά την προσωπική συνέντευξη, τα στοιχεία που έχετε προσκομίσει για να τεκμηριώσετε την αίτησή σας, τις σχετικές πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής σας και όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον διοικητικό σας φάκελο.

Μετά τη συνέντευξη η Υπηρεσία Ασύλου θα αποφασίσει να σας χορηγήσει καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας ή θα απορρίψει την αίτησή σας.

Αν η αίτησή σας για διεθνή προστασία απορριφθεί θα εκδοθεί απόφαση επιστροφής σας.

Το έγγραφο της απόφασης που θα σας σταλεί συνοδεύεται από επιπλέον έγγραφο που εξηγεί σε γλώσσα που κατανοείτε με τρόπο απλό και προσιτό, το περιεχόμενο και τις συνέπειες της απόφασης.

Μπορείτε να παραλάβετε την απόφασή σας είτε αυτοπροσώπως, είτε με συστημένη επιστολή σε εσάς (ή στον δικηγόρο σας), είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email).

Σε περίπτωση που το επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε στη χώρα καταγωγής με το πρόγραμμα εθελούσιας επιστροφής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.).

Μπορείτε, ενόσω εκκρεμεί η εξέταση της αίτησής σας, να παραιτηθείτε από αυτήν.

Το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία

Κατά την καταγραφή της αίτησής σας (κατάθεση) θα λάβετε το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία (ΔΑΔΠ), το οποίο μπορεί να έχει διάρκεια από τριάντα (30) ημέρες έως ένα (1) έτος ανάλογα με την διαδικασία που εξετάζεται το αίτημά σας. Το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία (ΔΑΔΠ), επιτρέπει την παραμονή σας στην Ελλάδα μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησή σας. Αν λάβετε απορριπτική απόφαση για την αίτηση σας το δελτίο παύει να ισχύει.

Το δελτίο μπορεί να εκδίδεται σε μορφή κάρτας με ηλεκτρονική καταγραφή και ανανέωση.

Το δελτίο αυτό πρέπει να το διατηρείτε σε καλή κατάσταση και να το έχετε πάντοτε μαζί σας καθώς αποδεικνύει ότι έχετε υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας.

Το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία είναι προσωρινός τίτλος που παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις και δεν ισοδυναμεί με άδεια διαμονής.

Δε χορηγείται δελτίο σε άτομα που κρατούνται ή βρίσκονται σε διαδικασία Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή σε άτομα που υποβάλουν μεταγενέστερη αίτηση μέχρι να κριθεί το παραδεκτό της μεταγενέστερης αίτησής τους.

Εκτός από τα ατομικά στοιχεία, στο δελτίο αναγράφονται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, έκδοσης και λήξης του δελτίου και ο Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.).

Το πρωτότυπο δελτίο πρέπει να το έχετε πάντοτε μαζί σας και ιδίως σε κάθε συναλλαγή σας με την Υπηρεσία Ασύλου, ιδιαίτερα δε κατά την ημέρα της συνέντευξης. Οι φωτοτυπίες δε γίνονται δεκτές.

Αν μέχρι τη λήξη του δελτίου δε σας έχει επιδοθεί απόφαση επί της αίτησή σας πρέπει να ανανεώσετε το δελτίο.

Για την ανανέωση του δελτίου, απαιτείται να προσκομίσετε το παλιό δελτίο.

Έχετε προθεσμία να ανανεώσετε το δελτίο σας μέχρι την επόμενη μέρα της λήξης του. Αν δεν ανανεώσετε το δελτίο μέχρι την επόμενη μέρα της λήξης του, το δελτίο παύει να ισχύει και η αίτησή σας θα διακοπεί.

Αν η Υπηρεσία Ασύλου δε δύναται να ανανεώσει το δελτίο σας για τεχνικούς ή άλλους λόγους που αφορούν τη λειτουργία της Υπηρεσίας, η Υπηρεσία Ασύλου θα αναρτήσει ανακοίνωση στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό. Στην εν λόγω περίπτωση, το δελτίο σας θα ανανεωθεί αυτόματα.

Δήλωση απώλειας δελτίου:

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του δελτίου σας, μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση νέου δελτίου από την Υπηρεσία Ασύλου.

Η Υπηρεσία Ασύλου θα σας χορηγήσει βεβαίωση ότι έχετε καταθέσει αίτηση διεθνούς προστασίας, στην οποία θα αναφέρεται και ο αριθμός του δελτίου.

Με αυτή, θα απευθυνθείτε στην Ελληνική Αστυνομία, όπου θα υποβάλετε δήλωση απώλειας του δελτίου.

Αφού λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο της δήλωσης απώλειας, θα πρέπει να το προσκομίσετε στην Υπηρεσία Ασύλου και να υποβάλετε αίτηση για έκδοση νέου δελτίου. Δεν εκδίδεται νέο δελτίο πριν την παρέλευση τουλάχιστον δύο μηνών.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Δικαιώματα αιτούντων διεθνούς προστασίας

Ως αιτών/αιτούσα διεθνή προστασία στην Ελλάδα έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Έχετε δικαίωμα να παραμείνετε στην Ελλάδα μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση της αίτησής σας και απαγορεύεται να απελαθείτε μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση της αίτησής σας.
 • Μπορείτε να κυκλοφορείτε ελεύθερα στη χώρα, εκτός εάν στο δελτίο που έχετε πάρει ορίζεται συγκεκριμένο τμήμα της χώρας στο οποίο επιτρέπεται να κυκλοφορείτε, δηλαδή γεωγραφικός περιορισμός.
 • Έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε σε γλώσσα που καταλαβαίνετε σχετικά με την εξέλιξη της αίτησής σας, για τις προθεσμίες στα διάφορα στάδια της αίτησής σας, για το δικαίωμα σας για προσφυγή και για τις αποφάσεις σχετικά με τις αιτήσεις σας.
 • Έχετε δικαίωμα σε διερμηνεία χωρίς χρέωση στα διάφορα στάδια της αίτησης σας και στη συνέντευξη.
 • Έχετε δικαίωμα αν επιθυμείτε να επιστρέψετε στη χώρα καταγωγής σας.
 • Έχετε δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες ή με Οργάνωση που παρέχει νομική, ιατρική και ψυχολογική συνδρομή.
 • Εφόσον δεν εργάζεστε και οι οικονομικοί σας πόροι δεν επαρκούν για να την κάλυψη των καθημερινών σας αναγκών, έχετε δικαίωμα σε οικονομικά βοηθήματα.  Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε να στεγαστείτε σε Κέντρο Φιλοξενίας ή άλλο χώρο στέγασης (προγράμματα στέγασης σε ιδιωτικές κατοικίες ή ξενοδοχεία). Το αίτημά σας θα γίνει δεκτό, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
 • Έχετε δικαίωμα να στεγαστείτε μαζί με την οικογένεια σας.
 • Έχετε δικαίωμα να εργαστείτε υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η ελληνική νομοθεσία, μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης διεθνούς προστασίας, και εφόσον έχετε Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας.
 • Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στην αγορά εργασίας, σας αποδίδεται Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). 
 • Έχετε τα ίδια ασφαλιστικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, ως εργαζόμενος, όπως οι Έλληνες πολίτες.
 • Προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, σας αποδίδεται Προσωρινός Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.).
 • Τα παιδιά σας έχουν πρόσβαση στη δωρεάν δημόσια εκπαίδευση.
 • Αν είστε ενήλικος έχετε δικαίωμα πρόσβασης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Έχετε πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση.

Υποχρεώσεις αιτούντων διεθνή προστασία

Ως αιτών διεθνή προστασία στην Ελλάδα, έχετε τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 • Το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία είναι προσωρινός τίτλος που παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις, και δεν ισοδυναμεί με άδεια διαμονής. Πρέπει να το έχετε πάντα μαζί σας.
 • Δεν μπορείτε να ταξιδέψετε εκτός Ελλάδας –με εξαίρεση ειδικές συνθήκες όταν ανακύπτουν σοβαροί ανθρωπιστικοί λόγοι, οι οποίοι υπαγορεύουν την παρουσία σας σε άλλη χώρα όπως αποδεδειγμένα σοβαροί λόγοι υγείας. Θα πρέπει να κάνετε αίτηση στην Υπηρεσία προκειμένου να εκδοθεί ταξιδιωτικό έγγραφο. Εάν φύγετε από τη χώρα χωρίς να ενημερώσετε την Υπηρεσία Ασύλου, η εξέταση της αίτησής σας θα διακοπεί.
 • Πρέπει να παραμείνετε στην Ελλάδα μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση της αίτησής σας.
 • Δεν μπορείτε να φέρετε στην Ελλάδα την οικογένειά σας από τη χώρα καταγωγής σας.
 • Πρέπει να συνεργάζεστε με τις ελληνικές αρχές για κάθε θέμα σχετικό με την αίτησή σας και την εξακρίβωση των στοιχείων της ταυτότητάς σας.
 • Πρέπει να παρουσιάζεστε ενώπιον των Αρχών Παραλαβής αυτοπροσώπως, χωρίς καθυστέρηση όποτε κληθείτε από τις αρμόδιες αρχές.
 • Πρέπει να παραδώσετε το ταξιδιωτικό σας έγγραφο και να προσκομίσετε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο έχετε στην κατοχή σας και σχετίζεται με την εξέταση της αίτησης και των στοιχείων που πιστοποιούν την ταυτότητά σας, τη χώρα προέλευσης και τον τόπο καταγωγής σας, καθώς και την οικογενειακή σας κατάσταση.
 • Πρέπει να ενημερώνετε την Υπηρεσία Ασύλου αμέσως για τη διεύθυνση κατοικίας σας και για τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και για κάθε αλλαγή τους. Μπορείτε να υποβάλλετε και ηλεκτρονική αίτηση για αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας. Η Υπηρεσία Ασύλου θα στέλνει στη διεύθυνση που δηλώνετε έγγραφα που έχουν σχέση με την αίτησή σας.
 • Πρέπει να τηρείτε τις προθεσμίες που σας ορίζουν στα διάφορα στάδια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησής σας.
 • Πρέπει να φροντίζετε έγκαιρα για την ανανέωση του δελτίου σας πριν τη λήξη του, και το αργότερο κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη του.
 • Πρέπει να αποκαλύπτετε την πραγματική σας οικονομική κατάσταση σε περίπτωση που απολαμβάνετε παροχές από το Κράτος.
 • Αν μένετε σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Δομή Φιλοξενίας ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο στέγασης , οφείλετε να ακολουθείτε τους κανονισμούς λειτουργίας τους.
 • Θα σας αφαιρεθούν ή θα περιοριστούν οι υλικές παροχές που λαμβάνετε (π.χ., επιδόματα, στέγαση, κτλ.), σε περιπτώσεις, όπως:
      • αν εγκαταλείψετε τους χώρους φιλοξενίας χωρίς να ενημερώσετε τις αρμόδιες αρχές,
      • αν δε δηλώσετε αλλαγή των προσωπικών σας στοιχείων ή δεν ανταποκριθείτε στα αιτήματα παροχής πληροφοριών σχετικά με την αίτησή σας ή δεν παρουσιαστείτε στην προσωπική σας συνέντευξη εντός της οριζόμενης ημερομηνίας
      • όταν χωρίς δικαιολογουμένη αιτία δεν έχετε υποβάλλει αμέσως αίτηση διεθνούς προστασίας
      • αν αποκρύψετε οικονομικούς πόρους και έχετε επωφεληθεί με τρόπο αθέμιτο από τις υλικές συνθήκες υποδοχής.
      • αν παραβιάσατε τους κανονισμούς λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας
 • Η παραβίαση του επιβαλλόμενου καθήκοντος συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές, ιδίως, η μη επικοινωνία με τις αρχές και η μη συνεργασία προκειμένου να διαπιστωθούν τα αναγκαία για την εξέταση της αίτησης στοιχεία, συνεπάγεται την παρεμπόδιση της απρόσκοπτης ολοκλήρωσης των διαδικασιών εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας και κατά συνέπεια οδηγεί στη διακοπή της εξέτασης της αίτησής σας.
Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber