Search
Close this search box.
Μετά την Αίτηση Διεθνούς Προστασίας

Μετά τη συνέντευξη, η Υπηρεσία Ασύλου θα αποφασίσει εάν θα σας χορηγήσει καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας ή εάν θα απορρίψει την αίτησή σας. Ο αρμόδιος υπάλληλος (χειριστής) λαμβάνει απόφαση επί της αίτησης συνεκτιμώντας τις δηλώσεις σας κατά την προσωπική συνέντευξη, τα στοιχεία που έχετε προσκομίσει για να τεκμηριώσετε την αίτησή σας, τις σχετικές πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής σας, και όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον διοικητικό σας φάκελο.

Μπορείτε, ενόσω εκκρεμεί η εξέταση της αίτησής σας, να παραιτηθείτε από αυτήν.

Αν η αίτησή σας για διεθνή προστασία απορριφθεί θα εκδοθεί απόφαση επιστροφής σας.

Η απόφαση μπορεί να διατάσσει τη μεταφορά σας σε άλλο κράτος της Ευρώπης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ.

Το έγγραφο της απόφασης συνοδεύεται από επιπλέον έγγραφο που εξηγεί σε γλώσσα που κατανοείτε, με τρόπο απλό και προσιτό, το περιεχόμενο και τις συνέπειες της απόφασης.

Μπορείτε να παραλάβετε την απόφασή σας είτε αυτοπροσώπως, είτε με συστημένη επιστολή προς εσάς (ή τον δικηγόρο σας), είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email).

Αν η αίτησή σας απορριφθεί, ή σας χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας και θεωρείτε ότι δικαιούστε καθεστώς πρόσφυγα, έχετε δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή ενώπιον της Αρχής Προσφυγών (β’ βαθμός). Θα πρέπει να καταθέσετε την προσφυγή μέσα στην προθεσμία που αναφέρει η απόφαση που παραλάβατε και στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου που εξέδωσε την απορριπτική απόφαση ή στο πλησιέστερο γραφείο της Υπηρεσίας Ασύλου στον τόπο κατοικίας σας.

Αν σας χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας μπορείτε να αποκτήσετε άδεια διαμονής και ταξιδιωτικό έγγραφο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία

Κατά την πλήρη καταγραφή της αίτησής σας θα λάβετε το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία (ΔΑΔΠ), το οποίο μπορεί να έχει διάρκεια από τριάντα (30) ημέρες έως ένα (1) έτος ανάλογα με την διαδικασία που εξετάζεται το αίτημά σας. Το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία (ΔΑΔΠ), επιτρέπει τη νόμιμη παραμονή σας στην Ελλάδα μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησής σας. Αν λάβετε τελεσίδικη απορριπτική απόφαση για την αίτηση σας, το δελτίο παύει να ισχύει.

Το δελτίο πρέπει να το διατηρείτε σε καλή κατάσταση, να το έχετε πάντοτε μαζί σας καθώς αποδεικνύει ότι έχετε υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας, και να το επιστρέψετε όταν σας ζητηθεί.

Το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία είναι προσωρινός τίτλος που παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις και δεν ισοδυναμεί με άδεια διαμονής.

Δεν χορηγείται δελτίο σε άτομα που κρατούνται ή βρίσκονται σε διαδικασία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ή σε άτομα που υποβάλουν μεταγενέστερη αίτηση μέχρι να κριθεί αν θα γίνει δεκτή η αίτηση αυτή.

Εκτός από τα ατομικά στοιχεία, στο δελτίο αναγράφονται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, έκδοσης και λήξης του δελτίου και ο Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.).

Το πρωτότυπο δελτίο πρέπει να το έχετε πάντοτε μαζί σας και ιδίως σε κάθε συναλλαγή σας με την Υπηρεσία Ασύλου ή την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ιδιαίτερα δε κατά την ημέρα της συνέντευξης. Οι φωτοτυπίες ή φωτογραφίες δεν γίνονται δεκτές.

Θα πρέπει να ανανεώνετε το δελτίο σας τακτικά και στο χρόνο που αναγράφεται σε αυτό (π.χ. κάθε 1, 3, ή 12 μήνες).

Έχετε προθεσμία να ανανεώσετε το δελτίο σας μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη του.

Αν δεν εμφανιστείτε για να ανανεώσετε το δελτίο σας μέχρι την επόμενη ημέρα από τη λήξη του, το δελτίο παύει να ισχύει και η εξέταση της αίτησής σας θα διακοπεί.

Αν η Υπηρεσία Ασύλου δε μπορεί να ανανεώσει το δελτίο σας για τεχνικούς ή άλλους λόγους που αφορούν τη λειτουργία της Υπηρεσίας, θα εκδοθεί ανακοίνωση στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό. Στην περίπτωση αυτή, το δελτίο σας θα ανανεωθεί αυτόματα.

Δήλωση απώλειας ή κλοπής δελτίου:

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του δελτίου σας, μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση νέου δελτίου από την Υπηρεσία Ασύλου.

Η Υπηρεσία Ασύλου θα σας χορηγήσει βεβαίωση ότι έχετε καταθέσει αίτηση διεθνούς προστασίας, στην οποία θα αναφέρεται και ο αριθμός του δελτίου.

Με αυτή, θα απευθυνθείτε στην Ελληνική Αστυνομία, όπου θα υποβάλετε δήλωση απώλειας του δελτίου.

Αφού λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο της δήλωσης απώλειας, θα πρέπει να το προσκομίσετε στην Υπηρεσία Ασύλου και να υποβάλετε αίτηση για έκδοση νέου δελτίου. Δεν εκδίδεται νέο δελτίο πριν την παρέλευση τουλάχιστον δύο μηνών.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Αιτούντων/Αιτουσών Διεθνή Προστασία

Δικαιώματα αιτούντων/αιτουσών διεθνή προστασία

Ως αιτούντες/αιτούσες διεθνή προστασία στην Ελλάδα έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Να εφοδιάζεστε δωρεάν με δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα νόμιμης και ελεύθερης μετακίνησης εντός της Ελλάδας, εκτός αν αναγράφεται σε αυτό γεωγραφικός περιορισμός, δηλαδή συγκεκριμένο τμήμα της χώρας στο οποίο επιτρέπεται να κυκλοφορείτε.
 • Να παραμείνετε στην Ελλάδα μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση της αίτησής σας, ενώ απαγορεύεται να απελαθείτε μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση της αίτησής σας.
 • Να ενημερώνεστε σε γλώσσα που καταλαβαίνετε σχετικά με την εξέλιξη της αίτησής σας, για τις προθεσμίες στα διάφορα στάδια αυτής, για την απόφαση ασύλου και το δικαίωμα προσφυγής.
 • Δικαίωμα σε διερμηνεία χωρίς χρέωση στα διάφορα στάδια της αίτησης σε πρώτο και δεύτερο βαθμό και, ιδίως κατά τη συνέντευξη.
 • Δικαίωμα εθελούσιας επιστροφής στη χώρα καταγωγής.
 • Να επικοινωνήσετε με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες ή με οργάνωση που παρέχει νομική, ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.
 • Δικαίωμα σε οικονομικά βοηθήματα, εφόσον δεν εργάζεστε και οι οικονομικοί σας πόροι δεν επαρκούν για να την κάλυψη των καθημερινών σας αναγκών.
 • Δικαίωμα στέγασης σε Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας ή άλλο χώρο στέγασης (προγράμματα στέγασης σε ιδιωτικές κατοικίες ή ξενοδοχεία).
 • Δικαίωμα εργασίας και ασφάλισης υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η ελληνική νομοθεσία, μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης διεθνούς προστασίας, και εφόσον διαθέτετε Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας.
 • Δικαίωμα απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
 • Δικαίωμα πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη με την απόδοση Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.).
 • Δικαίωμα πρόσβασης στη δωρεάν δημόσια εκπαίδευση για ανήλικους/-ες αιτούντες/-ούσες.
 • Δικαίωμα πρόσβασης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για ενήλικες αιτούντες/-ούσες.

 

Υποχρεώσεις αιτούντων/αιτουσών διεθνή προστασία

Ως αιτούντες/αιτούσες διεθνή προστασία στην Ελλάδα έχετε τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 • Να έχετε πάντα μαζί σας το δελτίο σας. Το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία είναι προσωρινός τίτλος που παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα, και δεν ισοδυναμεί με άδεια διαμονής.
 • Να φροντίζετε έγκαιρα για την ανανέωση του δελτίου σας πριν τη λήξη του, και το αργότερο κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη του.
 • Να παραμείνετε στην Ελλάδα μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση της αίτησής σας. Δεν μπορείτε να ταξιδέψετε εκτός Ελλάδας – με εξαίρεση ειδικές συνθήκες όταν ανακύπτουν σοβαροί ανθρωπιστικοί λόγοι, οι οποίοι υπαγορεύουν την παρουσία σας σε άλλη χώρα όπως αποδεδειγμένα σοβαροί λόγοι υγείας. Θα πρέπει να κάνετε αίτηση στην Υπηρεσία Ασύλου προκειμένου να εκδοθεί ειδικό ταξιδιωτικό έγγραφο.
 • Να συνεργάζεστε με τις ελληνικές αρχές για την παροχή πληροφοριών για κάθε θέμα σχετικό με την αίτησή σας και για την εξακρίβωση των στοιχείων της ταυτότητάς σας.
 • Να παρουσιαστείτε στην Υπηρεσία Ασύλου για την προγραμματισμένη συνέντευξή σας.
 • Να παρουσιάζεστε ενώπιον των αρμόδιων Αρχών αυτοπροσώπως, χωρίς καθυστέρηση, όποτε κληθείτε.
 • Να παραδώσετε το διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό σας έγγραφο και να προσκομίσετε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο έχετε στην κατοχή σας και σχετίζεται με την εξέταση της αίτησης και των στοιχείων που πιστοποιούν την ταυτότητά σας.
 • Να ενημερώνετε την Υπηρεσία Ασύλου αμέσως για τη διεύθυνση κατοικίας σας και για τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και για κάθε αλλαγή τους. Μπορείτε να υποβάλλετε και ηλεκτρονική αίτηση για αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας. Η Υπηρεσία Ασύλου θα επικοινωνεί μαζί σας στα πλέον πρόσφατα δηλωμένα στοιχεία (τηλέφωνο, email, διεύθυνση κατοικίας) για ζητήματα που έχουν σχέση με την αίτησή σας καθώς και για να σας αποστείλει αποφάσεις, προσκλήσεις, ή άλλα έγγραφα.
 • Να προσέλθετε ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου για την καταγραφή των τέκνων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα μετά την καταγραφή της αίτησής σας, προσκομίζοντας το πιστοποιητικό γέννησής τους.
 • Να τηρείτε τις προθεσμίες που σας έχουν γνωστοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές στα διάφορα στάδια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησής σας.
 • Να μην αποκρύπτετε την πραγματική σας οικονομική κατάσταση σε περίπτωση που απολαμβάνετε παροχές.
 • Να ακολουθείτε τον κανονισμό λειτουργίας σε περίπτωση διαμονής σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή, Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο στέγασης και να μην εγκαταλείψετε τους χώρους αυτούς χωρίς να ενημερώσετε τις αρμόδιες αρχές.
 • Για κάθε δεύτερη ή επόμενη μεταγενέστερη αίτηση, πρέπει μαζί με την αίτησή σας να καταθέτετε παράβολο ύψους εκατό (100€) ευρώ το οποίο εκδίδεται με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο). Σε περίπτωση οικογένειας, απαιτείται η κατάθεση παραβόλου ίσου ποσού για κάθε μέλος ξεχωριστά.

 

Η παραβίαση της υποχρέωσης συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω, και ιδίως η μη επικοινωνία με τις αρχές και η μη συνεργασία για τον καθορισμό των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την εξέταση του αιτήματος, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας, συνεπάγεται την διακοπή εξέτασης ή απόρριψη της αίτησης.

Επιπλέον, η παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων οδηγεί στη διακοπή ή τον περιορισμό των υλικών παροχών που λαμβάνετε (π.χ., επιδόματα, στέγαση, κτλ.).

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber