Search
Close this search box.

Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και του κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου της χώρας αποτελούν ένα βασικό εργαλείο για την ομαλή σας ένταξη στην ελληνική κοινωνία και στην πρόσβασή σας στην αγορά εργασίας.

Μπορείτε να κάνετε μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε κάποιους από τους παρακάτω φορείς,  κάποιοι από τους οποίους παράλληλα παρέχουν και μαθήματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

 • Στα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (K.E.M.), τα οποία λειτουργούν ως παραρτήματα των Κέντρων Κοινότητας των δήμων, μπορείτε να κάνετε μαθήματα ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού. Μπορείτε να κάνετε μαθήματα ελληνικών στα Κ.Ε.Μ. αν είστε μετανάστης/στρια, αιτών/ούσα άσυλο ή δικαιούχος διεθνούς προστασίας.
 • Ορισμένα Κ.Ε.Μ. παρέχουν όχι μόνο μαθήματα ελληνικής γλώσσας (επίπεδο Α1 και Α2) και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού, αλλά και κύκλους μαθημάτων πληροφορικής, καθώς και εξατομικευμένες συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής για την προώθηση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
 • Αυτή τη στιγμή λειτουργούν Κ.Ε.Μ. σε έντεκα (11) δήμους της Ελλάδας
 • Διαβάστε περισσότερα για τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών εδώ.
 • Εκπαιδευτικά Κέντρα Ένταξης του Προγράμματος HELIOS που υλοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, παρέχουν μαθήματα ένταξης για τους ωφελούμενους και τις ωφελούμενες του προγράμματος (για αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα HELIOS) άνω των 16 ετών. Όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι/ες στη δημόσια εκπαίδευση δε μπορούν να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα.
 • Τα μαθήματα ένταξης αφορούν σε μαθήματα μη τυπικής εκπαίδευσης, τα οποία περιλαμβάνουν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, στοιχείων ελληνικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού (πολιτισμικός προσανατολισμός), καθώς και την ενίσχυση των δεξιοτήτων που θα ενισχύσουν την ετοιμότητα σας προς εργασία και την ανάπτυξη/ενίσχυση δεξιοτήτων ζωής (life skills).
 • Διαβάστε περισσότερα για το Πρόγραμμα HELIOS σε αυτόν τον σύδεσμο.

Πληροφορίες:

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

 • Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι φορείς παροχής μη τυπικής εκπαίδευσης σε ενήλικες. Στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων παρέχονται και μαθήματα ελληνικών για μετανάστες. Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης συστήνονται και  λειτουργούν, σύμφωνα με το Ν. 4763/2020, σε όσους δήμους το επιθυμούν.
 • Μπορείτε να κάνετε μαθήματα στα  ΚΔΒΜ αν είστε ενήλικας ανεξάρτητα από το φύλο σας, το μορφωτικό επίπεδό σας, τη χώρα καταγωγής σας, τη θρησκεία σας, τον τόπο διαμονής σας και την ηλικία σας, με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον σας για γνώση και ενεργό συμμετοχή.
 • Για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στις δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τα μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, τους μετανάστες και τους κατοίκους απομακρυσμένων – δυσπρόσιτων περιοχών.
 • Εκτός από μαθήματα ελληνικών μπορείτε να κάνετε μαθήματα στα ακόλουθα θεματικά πεδία: οικονομία, επιχειρηματικότητα, ποιότητα ζωής, περιβάλλον, νέες τεχνολογίες, γλώσσα και επικοινωνία, κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις, πολιτισμός και τέχνη, συμβουλευτική γονέων, προγράμματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και ελληνομάθεια για μετανάστες.

Πληροφορίες:

Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

 • Το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρέχει προγράμματα διδασκαλίας της νέας ελληνικής σε ομογενείς, αλλοδαπούς, παλιννοστούντες και συζύγους Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Το Διδασκαλείο στοχεύει στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας, στην πιστοποίηση του επιπέδου Β2 της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (για όσους ενδιαφέρονται καθώς και για τους υποψήφιους αλλοδαπούς φοιτητές των ελληνικών ΑΕΙ) και στην επαφή των αλλοδαπών σπουδαστών με τομείς και θέματα του ελληνικού πολιτισμού.

Πληροφορίες:

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

 • Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, εποπτεύεται απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και συνεργάζεται με τα συναρμόδιο Υπουργείο Εξωτερικών, έχει ως σκοπό την ενίσχυση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός της Ελλάδας καθώς και την οργάνωση της διδασκαλίας της σε αλλοδαπούς και ομογενείς.

 • Ειδικότερα, το Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας:

  • Ασχολείται με τη διοργάνωση των εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας.
  • Εκπονεί ερευνητικά προγράμματα για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας.
  • Παρέχει υποστηρικτικό υλικό, θεωρητικό και πρακτικό, για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης και ως δεύτερης γλώσσας.
  • Δίνει κατευθυντήριες γραμμές για τη σύνδεση των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας με τη διδασκαλία, για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών εκμάθησης της ελληνικής.
  • Παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας.
  • Διαθέτει χώρο για δημόσια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ διδασκόντων.

Πληροφορίες:

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

 

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους και έχουν απολυτήριο Δημοτικού αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εννιάχρονη εκπαίδευση και επιθυμούν να αποκτήσουν απολυτήριο Γυμνασίου, μπορούν να εγγραφούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (άρθρο 67 ν. 4763/2020). Σε κάθε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας,  μπορεί να λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας  για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου Γυμνασίου, αλλά και προπαρασκευαστικά τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για μετανάστες και πρόσφυγες.

Πληροφορίες:

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber