Search
Close this search box.

Πρόγραμμα ESTIA

To Πρόγραμμα ESTIA

Tο πρόγραμμα ESTIA 21  χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DGHOME) και είναι στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες/αιτούσες διεθνούς προστασίας και τις οικογένειες τους.

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης  του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου υλοποιεί το πρόγραμμα σε συνεργασία με εταίρους.

Οι εταίροι υλοποίησης είναι οι φορείς που παρέχουν στέγαση και συνοδευτικές υπηρεσίες στους ωφελούμενους και συνεργάζονται με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την υλοποίηση του προγράμματος.

Δυνητικοί εταίροι υλοποίησης είναι φορείς όπως οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, διεθνείς οργανισμοί που έχουν παράρτημα ή αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, σωματεία, αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, παραρτήματα διεθνών οργανώσεων και αλλοδαπών μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ελλάδα, και άλλοι φορείς (ΚΥΑ 270/ 05-02-2021).

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους αιτούντες/αιτούσες διεθνούς προστασίας, μέσω της στέγασης και της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών (π.χ. σίτιση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, κ.α.).

Ωφελούμενοι/ες του προγράμματος είναι:

 • Ενήλικες αιτούντες διεθνή προστασία (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν ανήλικων μελών της οικογένειάς τους), λαμβανομένης υπόψη της διαθέσιμης δυναμικότητας του Προγράμματος και με προτεραιότητα τα ευάλωτα πρόσωπα καθώς και αιτούντες διεθνή προστασία που κατά την ενηλικίωσή τους διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ή θέσεις προσωρινής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων (νόμος 4636/2019).

Οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου/Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου κατόπιν της εγγραφής τους στην διαδικτυακή πλατφόρμα του προγράμματος, δύναται να παραπέμπει αιτούντες διεθνή προστασία προς την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύμφωνα με τους όρους επιλεξιμότητας, όπως εκείνοι περιγράφονται στην Κ.Υ.Α. 270/2021.

Η αντιστοίχιση θέσεων και η τοποθέτηση των δικαιούχων σε μονάδες στέγασης του προγράμματος πραγματοποιείται αποκλειστικά από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

 

Για να λάβουν μέρος οι αιτούντες/αιτούσες διεθνούς προστασίας στο πρόγραμμα θα πρέπει να:

 • είναι αυτοεξυπηρετούμενοι ή να διαθέτουν κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον ή φροντιστή
 • να μην επιδεικνύουν συμπεριφορά που να θέτει σε κίνδυνο την προσωπική ασφάλεια τη δική τους, άλλων ωφελούμενων ή μελών του προσωπικού
 • να μην κάνουν χρήση παράνομων ή εξαρτησιογόνων ουσιών

Επιπλέον, για την εκτίμηση της ευαλωτότητας των αιτούντων και των παραπάνω περιπτώσεων, ο φορέας υλοποίησης μπορεί να ζητήσει γνωμάτευση από ιατρούς Δημόσιων Νοσοκομείων και Θεραπευτηρίων ή Δημόσιων Δομών Ψυχικής Υγείας ή άλλους ειδικώς συμβεβλημένους με το Ελληνικό Δημόσιο ιατρούς. 

Κατά την τοποθέτηση και κατά τη διάρκεια της διαμονής, διασφαλίζεται για τους ωφελούμενους:

 • Ο σεβασμός της αρχής της ίσης μεταχείρισης, η διαβίωση με όρους αξιοπρέπειας, ασφάλειας, προστασίας της σωματικής και ψυχικής υγείας, η προστασία του ιδιωτικού βίου και των προσωπικών δεδομένων.
 • Η διατήρηση της ενότητας της οικογένειας και η διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού.
 • Η ύπαρξη διαδικασιών αντιστοίχισης σε κατάλληλες θέσεις.
 • Η ύπαρξη μηχανισμών για την πρόληψη και αντιμετώπιση συγκρούσεων και περιστατικών βίας συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής, σεξουαλικής, έμφυλης και ενδοοικογενειακής.
 • Η ενεργή συμμετοχή των ωφελούμενων σε ζητήματα ασφάλειας και προστασίας τους.
 • Η διευκόλυνση της επικοινωνίας με συγγενείς, δημόσιους φορείς, διεθνείς οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις.
 • Η ύπαρξη μηχανισμού υποβολής παραπόνων.
 • Η τήρηση κώδικα συμπεριφοράς και εμπιστευτικότητας.

To πρόγραμμα παρέχει στέγαση σε μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, διαμερίσματα σε πολυκατοικίες και σε άλλες κατοικίες. To πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης σίτιση, και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Οι κατοικίες που προσφέρει το πρόγραμμα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας. Οι κατοικίες είναι εξοπλισμένες με τα απαραίτητα έπιπλα (π.χ. κρεβάτια, τραπέζια, ηλεκτρικές συσκευές κτλ.).

 • Οι παροχές σίτισης δίδονται αποκλειστικά σε όσους στεγάζονται σε: α) σε κτιριακές εγκαταστάσεις, με τουλάχιστον 20 ωφελούμενους ανά κτίριο, β) σε θέσεις στέγασης για εξαιρετικά ευάλωτες περιπτώσεις ωφελούμενων με τουλάχιστον 20 ωφελούμενους ανά κτήριο, και γ) σε όσους/όσες φιλοξενούνται σε οικήματα τα οποία δε διαθέτουν κατάλληλη υποδομή για την παρασκευή γευμάτων.
 • Για την παροχή σίτιση, καταρτίζεται εβδομαδιαίο πρόγραμμα γευμάτων, με θεώρηση διατροφολόγου.
 • Οι ωφελούμενοι/ες στέγασης λαμβάνουν τρία (3) βασικά γεύματα την ημέρα, ενώ τουλάχιστον στους ανηλίκους/ες παρέχεται επιπλέον δεκατιανό και απογευματινό γεύμα. Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τα βρέφη, τα νήπια, τις γυναίκες σε κύηση ή γαλουχία, καθώς και για άλλες κατηγορίες ωφελούμενων με ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες (ιδίως ηλικιωμένοι και άτομα με σοβαρή ασθένεια).
 • Ο χρόνος προετοιμασίας των γευμάτων είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερος σε αυτόν της κατανάλωσης.
 • Τηρούνται οι κανόνες υγιεινής κατά την παρασκευή των γευμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
 • Ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με διαδικασίες που αφορούν τον ωφελούμενο, όπως την ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, την εγγραφή σε δομές της δημόσιας εκπαίδευσης και τη διεκπεραίωση διαδικασιών για την υγειονομική περίθαλψη, την εγγραφή στο φορολογικό μητρώο, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, την κοινωνική ασφάλιση, την εγγραφή σε οργανισμούς προώθησης της απασχόλησης ή κοινωνικής προστασίας.

 • Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες του ωφελούμενου/ης.

 • Διερμηνεία σε γλώσσα που οι ωφελούμενοι/ες κατανοούν.

 • Mεταφορά για την τοποθέτηση στη θέση στέγασης, εφόσον απαιτηθεί από το φορέα υλοποίησης.

Σε όλη τη διάρκεια της στέγασής τους οι ωφελούμενοι του προγράμματος υποχρεούνται να συνεργάζονται με τους εταίρους υλοποίησης του προγράμματος για τον σχεδιασμό εξατομικευμένου σχεδίου ένταξής τους και για τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών, όπως, ιδίως, η εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο και στο Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και η εγγραφή σε οργανισμούς προώθησης της απασχόλησης ή κοινωνικής προστασίας.

Προκειμένου να παραμείνουν ωφελούμενοι του προγράμματος, οι αιτούντες/αιτούσες οφείλουν να τηρούν τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του προγράμματος.

Η λειτουργία των υπηρεσιών και των οικημάτων στέγασης ρυθμίζεται από τον «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος», ο οποίος δεσμεύει τους εταίρους υλοποίησης. Ο Κανονισμός ρυθμίζει θέματα όπως, τις διαδικασίες εισαγωγής, αποχώρησης, διακοπής, και παύσης της στέγασης, τις υπηρεσίες που παρέχονται, τους όρους και τον τρόπο παροχής τους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ωφελούμενων κατά τη διαμονή τους, τα καθήκοντα του προσωπικού, το σύστημα παρακολούθησης για την επιμελή χρήση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, τις κυρώσεις για την παραβίαση των όρων του Εσωτερικού Κανονισμού από τους ωφελούμενους, τους όρους για την είσοδο επισκεπτών και άλλα θέματα.

Σύμφωνα με το νόμο 4636/2019 περί Διεθνούς Προστασίας, οι παροχές διακόπτονται ή περιορίζονται σε περιπτώσεις όπως για παράδειγμα :

 • οι αιτούντες/ούσες εγκαταλείψουν τους χώρους φιλοξενίας στους οποίους έχουν παραπεμφθεί, χωρίς να ενημερώσουν την κατά περίπτωση αρμόδια διοίκηση ή δεν έχουν λάβει τυχόν απαιτούμενη άδεια ή εγκαταλείπουν τον τόπο διαμονής, που έχει καθορίσει η αρμόδια Αρχή, χωρίς να έχουν λάβει τυχόν απαιτούμενη άδεια,
 • δε συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις δήλωσης στοιχείων (όπως διεύθυνσης κατοικίας ή διαμονής, συμβάσεων εργασίας που συνάπτουν ή αυτοπρόσωπης παράστασης)
 • δεν ανταποκρίνονται στις αιτήσεις παροχής πληροφοριών
 • δεν προσέρχονται, στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης της αίτησής τους για παροχή διεθνούς προστασίας, σε προσωπική συνέντευξη εντός της προθεσμίας που τάσσεται από τις αρχές παραλαβής και εξέτασης,
 • δεν έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας το συντομότερο δυνατόν, μετά την άφιξή του στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας,
 • έχουν αποκρύψει οικονομικούς πόρους και έχουν, κατά συνέπεια, επωφεληθεί με τρόπο αθέμιτο από τις υλικές συνθήκες υποδοχής.
 • σε περιπτώσεις σοβαρής παραβίασης του Κανονισμού λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας, η οποία διαταράσσει την ομαλή λειτουργία των κέντρων και τη συμβίωση των ατόμων σε αυτά ιδίως όταν επιδεικνύεται ιδιαίτερα βίαιη συμπεριφορά,
 • και σε άλλες περιπτώσεις (όπως ορίζει ο νόμος 4636/2019)

Οι παροχές του προγράμματος για τους ωφελούμενους/ες, σύμφωνα με τους νόμους  4686/2020 και  4636/2019, τερματίζονται από την έκδοση της απόφασης αναγνώρισης παροχής καθεστώτος διεθνούς ή επικουρικής προστασίας ή από την έκδοση τελεσίδικης απορριπτικής απόφασης επί της αίτησης διεθνούς προστασίας.  Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να αποχωρήσουν από τις θέσεις στέγασης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοση σε αυτούς των παραπάνω αποφάσεων. Για την προστασία της οικογενειακής ενότητας, η παραπάνω προθεσμία ξεκινά από την έκδοση απόφασης επί της αίτησης διεθνούς προστασίας για όλα τα μέλη της οικογένειας. Σε περίπτωση θετικής απόφασης διαβάστε για το πρόγραμμα HELIOS που παρέχει στέγαση σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, θα ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής των ωφελούμενων στη χώρα τους. Αν οι ωφελούμενοι παραιτηθούν ρητά από την αίτηση διεθνούς προστασίας, οι παροχές τερματίζονται άμεσα από την άσκηση της παραίτησης.

Τμήμα Προγραμμάτων Στέγασης & Υλικών Συνθηκών Υποδοχής,

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber