Θετική Απόφαση

Αν σας χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα από την Ελληνική Δημοκρατία μπορείτε να αποκτήσετε τριετή άδεια διαμονής, η οποία θα ισχύει για τρία (3) χρόνια και εφ’ όσον ως δικαιούχος το επιθυμείτε, μπορείτε να αποκτήσετε ταξιδιωτικό έγγραφο της Ελληνικής Δημοκρατίας που καθιστά δυνατή την επίσκεψή σας σε άλλες χώρες της Ε.Ε. για διάστημα έως ενενήντα (90) ημέρες. Η άδεια διαμονής για δικαιούχους επικουρικής προστασίας χορηγείται για διάστημα ενός (1) έτους και ανανεώνεται για δύο (2) ακόμα έτη μετά από επανεξέταση. Στην περίπτωση επικουρικής προστασίας, οι ελληνικές Αρχές θα σας χορηγήσουν ταξιδιωτικό έγγραφο κατόπιν αίτησής σας, μόνον εφόσον αδυνατείτε αντικειμενικά να αποκτήσετε ταξιδιωτικό έγγραφο από τις Αρχές της χώρας σας.

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση, την κοινωνική πρόνοια και στην ιατρική περίθαλψη. Ο Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) θα μεταβληθεί σε ΑΜΚΑ, όπως ισχύει για τους Έλληνες πολίτες. Έχετε πρόσβαση σε παροχές κοινωνικής πρόνοιας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, με τους όρους που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες.

Στην περίπτωση που σας χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα, μπορείτε να κάνετε αίτηση οικογενειακής επανένωσης υπό προϋποθέσεις.

Επίσης, έχετε πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση όλων των βαθμίδων και σε προγράμματα κατάρτισης. Μπορείτε να προχωρήσετε σε έναρξη επιτηδεύματος και σε άσκηση δραστηριοτήτων ελεύθερου επαγγέλματος, ανοίγοντας δική σας επιχείρηση. Ως αναγνωρισμένος πρόσφυγας έχετε το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης με τα μέλη της άμεσης οικογένειάς σας που είναι στη χώρα καταγωγής σας ή σε άλλη τρίτη χώρα υπό προϋποθέσεις.  

Ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας (προσφυγικό καθεστώς ή επικουρική προστασία) μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ελληνική ιθαγένεια-υπηκοότητα. Σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας-υπηκοότητας απευθυνθείτε στο αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών.

Ως αναγνωρισμένος πρόσφυγας έχετε υποχρέωση να παρακολουθήσετε τα κατάλληλα προγράμματα κοινωνικής ένταξης που καταρτίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία το καθεστώς που σας χορηγήθηκε μπορεί να ανακληθεί ή να μην ανανεωθεί σε περιπτώσεις όπως αν η ιδιότητα του πρόσφυγα παύσει επειδή π.χ. επανακτήσατε την προστασία της χώρας ιθαγένειάς σας, αν παραποιήσατε ή πλαστογραφήσατε έγγραφα ή στοιχεία, αν θέσατε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια της χώρας κι αν διαπράξατε σοβαρό έγκλημα.

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber